Югозападен университет

Бакалавърски, магистърски и докторски програми в Югозападен университет „Неофит Рилски” за чуждестранни граждани

                                                 

 

 

ЗА ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Югозападният университет „Неофит Рилски” в Благоевград е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация до 2018 г. с най-висока оценка от 9.26 от възможна 10.

Осигурени са отлични условия за практическо обучение и консултации от страна на преподавателите по всички учебни дисциплини.

Университетът разполага с модерна научна, учебна и спортна база и богати възможности за художествено-творчески изяви.

Кариерният център предлага стажове и връзки с работодатели.

Студентите могат да участват по програми за международен обмен, като им се признават получените от съответните университети изпитни резултати.

Университетът е ситуиран само на 90 километра южно от столицата на България, на 20 километра от границата с Македония и на 80 километра от границата с Гърция.

Благоевград, със своите 80 000 жители, е едно уникално място за живеене и обучение.

І. ОБУЧЕНИЕ В ЕЗИКОВА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОДГОТОВКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Чуждестранни граждани, кандидатстващи за обучение в бакалавърска, магистърска програма или докторска програма могат да получат езикова и специализирана подготовка по български език в Университета както следва:
обучение в пълен курс по езикова и специализирана подготовка с продължителност не по – малко от 9 месеца. Обучението в езикова и специализирана подготовка по български език завършва с изпит /писмен и устен/, който се полага пред комисия. На лицата, успешно завършили езиковата и специализирана подготовка, се издава Удостоверение за владеене на български език, което може да послужи за кандидатстване и в други университети на Република България. Годишната такса за пълен езиков курс е в размер на 3000 €. Срок за подаване на документи – до 10 септември в годината на кандидатстване.
обучение в съкратен курс по езикова и специализирана подготовка, когато кандидатът владее български език. Курсът обхваща терминологично обучение, специфично за избраната от кандидата специалност, с продължителност до 6 месеца. Съкратеният курс завършва с изпит пред комисия и се издава Удостоверение за владеене на български език, което може да послужи за кандидатстване и в други университети на Република България. Таксата за обучение в съкратен езиков курс е в размер на 1000 € еднократно. Срок за подаване на документи – 01 март в годината на кандидатстване за студент.
кандидати, които владеят български език на по-високо ниво, както и специфичната терминология, но не притежават документ за това, могат да се явят направо на изпит пред комисия за удостоверяване нивото на владеене на езика. На лицата, успешно издържали изпита, се издава Удостоверение за владеене на български език, което може да послужи за кандидатстване и в други университети на Република България. Таксата за явяване на изпит е в размер на 300 €. Срок за явяване на изпит – постоянен.

ІІ. ОБУЧЕНИЕ В БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Пълен списък на акредитираните бакалавърски програми: http://www.swu.bg/academic-activities/academic-programmes.aspx

Условия за кандидатстване:

Кандидатите следва да притежават диплома за завършено средно образование, която им дава право да продължат образованието си в държавата, в която са придобили средното образование. Дипломата преминава през процедура по признаване на средно образование, придобито в чуждестранно училище, която се провежда в Регионален инспекторат по образованието - гр. Благоевград.

Срок на обучение:
- 4 години

Срок за кандидатстване:
- краен срок за подаване на документи – 10 септември в годината на кандидатстване.

Форми на обучение:
- редовна и задочна за граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство;
- само редовна форма за граждани на държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.
Университетът осигурява възможност за обучение и на индивидуален план.

Такси за обучение на граждани от държави членове на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство:
Гражданите на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство могат да кандидатстват и се обучават при следните възможни условия:
- Вариант 1 - по реда и условията за български граждани - обучение субсидирано от държавата. Семестриалните такси за обучение са в размер от 150 до 260 € в зависимост от специалността. Обучението се провежда само на български език.
- Вариант 2 - по реда и условията за български граждани - платено обучение. Семестриалните такси за обучение са в размер от 370 до 1360 € в зависимост от специалността. Обучението се провежда само на български език.
* Забележка:Кандидатите представят Удостоверение за владеене на български език.
* Забележка:Семестриалната такса за обучение се заплаща еднократно в началото на всеки семестър

Такси за обучение на граждани от държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство:
Граждани от държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство могат да кандидатстват и да се обучават само в редовна форма на обучение при заплащане на семестриална такса в размер на 1700 €. Обучението се осъществява на български език. Семестриалната такса за обучение по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ е в размер на 2225 €.
* Забележка: Семестриалната такса за обучение се заплаща еднократно в началото на всеки семестър.
Кандидатите с двойно гражданство, едно от които е българско, заплащат такса за обучение в размер на 50 % от таксата за чуждестранни граждани.
Студентите могат да се обучават едновременно в повече от една специалност.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление до Ректора;
2. Копие на диплома за завършено средно образование и приложение с оценките за целия период на обучение;
3. Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобил средното образование;
* Забележка:
- Копието на дипломата, приложението с оценките и документа по т. 3 трябва да бъдат с оригинален апостил от страна по Хагската Конвенция или да са с печат от Министерството на външните работи на страна, с която България има договор за „правна помощ”.
- Апостилът или печатът трябва да са поставени от страната, от която е издадена дипломата и приложението.
- Копието на дипломата, приложението с оценките и документа по т. 3 с оригинален апостил или с печат на съответното Министерство на външните работи трябва да бъдат преведени на български език, а преводът трябва да бъде заверен от българското посолство (консулство) в страната, от която е издадена дипломата и приложението, ако преводът е извършен там.
- Ако преводът на български език е извършен в Република България, заверката на превода може да бъде направена от консулската служба на Министерството на външните работи (МВнР) в Република България.
- Когато дипломата, приложението с оценките и документа по т. 3 са издадени от държава, която не е страна по Хагската конвенция и с тази държава България няма подписан договор за правна помощ, се прилага общоприетата практика за легализация, за превод на български език и за заверка на превода на български език;
4. Медицинско свидетелство – издадено не по-късно от 30 дни към датата на подаване на документите;
5. Копие от документ за самоличност;
6. Снимки 4 бр., формат 4/3;

Документите по т. 2, т. 3 и т. 4 е необходимо да бъдат преведени на български език, заверени от Министерство на външните работи на съответната държава и от Българското посолство.

• Такса за подаване на документи – 105 €.

Подаването на документите се осъществява лично от заявителя или чрез упълномощено от него лице във висшето училище.

* Забележка: Таксите за обучение се утвърждават ежегодно с Постановление на Министерски съвет.

Обучението се извършва по направления в следните бакалавърски програми:
Педагогика (Предучилищна и начална училищна педагогика; Начална училищна педагогика и чужд език; Педагогика и образователен мениджмънт; Предучилищна педагогика и чужд език; Социална педагогика; Специална педагогика)
Педагогика на обучението по...:(Математика и информатика; Български език и чужд език; Изобразително изкуство; Педагогика на музикалното изкуство; Техника, технологии и предприемачество; Физика и математика; Химия и физика; География и история; Физическо възпитание)
История и археология(История; Архивистика и информационна сигурност)
Философия
Филология (Българска филология; Английска филология; Приложна лингвистика; Английски език и етнология, Лингвистика)
Социология, антропология и науки за култура (Социология; Културология; Култура и медии, Култура и културен туризъм)
Психология
Политически науки (Европеистика; Международни отношения; Политология)
Социални дейности
Обществени комуникации и информационни науки (Връзки с обществеността)
Администрация и управление (Публична администрация; Стопанско управление)
Икономика (Счетоводство и контрол; Финанси; Икономика на публичната сфера; Маркетинг; Международни икономически отношения)
Туризъм
Физически науки (Приложни оптични технологии; Метрология)
Химически науки (Химия, Медицинска химия)
Науки за земята (География; Екология и опазване на околната среда)
Математика
Информатика и компютърни науки (Информатика; Информационни системи и технологии)
Комуникационна и компютърна техника (Комуникационна техника и технологии, Компютърни системи и технологии)
Електротехника, електроника и автоматика (Електроника)
Машинно инженерство (Моделиране, технологии и мениджмънт в шевното производство)
Обществено здраве (Кинезитерапия; Логопедия)
Здравни грижи (Акушерка; Медицинска сестра)
Спорт (Спорт)
Изобразително изкуство (Промишлени изкуства – Мода)
Музикално и танцово изкуство (Българска народна Хореография, Съвременна хореография, Изпълнителско изкуство /народни инстументи или народно пеене, поп и джаз пеене,Електронни технологии в музиката)
Театрално и филмово изкуство (Филмов и телевизионен монтаж, Филмова и телевизионна режисура, Филмово и телевизионно операторство, Актьорско майсторство)
Национална сигурност (Национална сигурност)

ІІІ. ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ СЛЕД ПРИДОБИТА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР” ИЛИ „МАГИСТЪР”

Пълен списък на акредитираните магистърски програми: http://www.swu.bg/academic-activities/academic-programmes/masters-programmes.aspx

Условия за кандидатстване:

Кандидатите следва да притежават диплома за завършено висше образование, степен „бакалавър” или „магистър”, която задължително преминава през процедура по признаване от Академичният съвет на ЮЗУ „Неофит Рилски“.
Такса за признаване –105 €.

Срок на обучение:
- 1 учебна година (два семестъра) - ако обучението в магистърската програма е в същата област на придобитото вече висше образование;
- 2 учебни години (четири семестъра) - ако обучението в магистърската програма е в област, различна от придобитото вече висше образование. Прием за обучение в магистърски програми:
- с начало от зимен семестър до 10 октомври;
- с начало от летен семестър 10 февруари.
Форми на обучение:
- редовна и задочна за граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство;
- само редовна форма за граждани на държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.
Университетът осигурява възможност за обучение и на индивидуален план.
Такси за обучение на граждани от държави членове на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство
Гражданите на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство могат да кандидатстват и се обучават при следните възможни условия:
- Вариант 1 - по реда и условията за български граждани - обучение субсидирано от държавата. Семестриалните такси за обучение са в размер от 150 до 260 € в зависимост от специалността. Обучението се провежда само на български език.

- Вариант 2 - Вариант 2 - по реда и условията за български граждани - платено обучение. Семестриалните такси за обучение са в размер от 370 до 1360 € в зависимост от специалността. Обучението се провежда само на български език.

* Забележка: Кандидатите за обучение по реда на Вариант 1 и Вариант 2 представят Удостоверение за владеене на български език.
- Вариант 3 3 - обучение на чужд език. За кандидати, които желаят да се обучават на чужд език, Университетът осигурява следната възможност:
a) Обучение на английски език. Семестриалната такса за обучение е в размер на 1700 € за задочно обучение и 1750 € за редовно обучение.
* Забележка:Семестриалната такса за обучение се заплаща еднократно в началото на всеки семестър.
Кандидатите с двойно гражданство, едно от които е българско и са приети за обучение при условията на Вариант 3 /обучение на чужд език за граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство/, заплащат такса за обучение в размер на 50 % от таксата за чуждестранни граждани.

Такси за обучение на граждани от държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство: Граждани от държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство могат да кандидатстват и да се обучават само в редовна форма на обучение при заплащане на семестриална такса в размер на 1750 €. Обучението се осъществява на български език или при условията на Вариант 3 /обучение на чужд език за граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство/.
* Забележка: Семестриалната такса за обучение се заплаща еднократно в началото на всеки семестър.

Кандидатите с двойно гражданство, едно от които е българско, заплащат такса за обучение в размер на 50 % от таксата за чуждестранни граждани.

Студентите могат да се обучават едновременно в повече от една магистърска програма.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление до Ректора;
2. Копие на диплома за завършено висше образование и приложение с оценките за целия период на обучение;
* Забележка:
- Копието на дипломата и приложението с оценките трябва да бъдат с оригинален апостил от страна по Хагската Конвенция или да са с печат от Министерството на външните работи на страна, с която България има договор за „правна помощ”.
- Апостилът или печатът трябва да са поставени от страната, от която е издадена дипломата и приложението.
- Копието и приложението с оригинален апостил или с печат на съответното Министерство на външните работи трябва да бъде преведено на български език, а преводът трябва да бъде заверен от българското посолство (консулство) в страната, от която е издадена дипломата и приложението, ако преводът е извършен там.
- Ако преводът на български език е извършен в Република България, заверката на превода може да бъде направена от консулската служба на Министерството на външните работи (МВнР) в Република България.
- Когато дипломата е издадена от държава, която не е страна по Хагската конвенция и с тази държава България няма подписан договор за правна помощ, се прилага общоприетата практика за легализация, за превод на български език и за заверка на превода на български език.
3. Копие от диплома за средно образование;
4. Документ за владеене на английски език /за кандидатите за обучение на английски език/;
5. Медицинско свидетелство – издадено не по-късно от 30 дни към датата на подаване на документите;
6. Копие от документ за самоличност;
7. Снимки 4 бр., формат 4/3;
8. Автобиография.

Документите по т. 2, т. 3 и т. 4 е необходимо да бъдат преведени на български език, заверени от Министерство на външните работи на съответната държава и от Българското посолство.

Документите по т. 2, издадени от висшите училища извън страните - членки на Европейския съюз, и страните по Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в европейския регион (ДВ, бр. 51 от 2000 г.), трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранни международни договори, по които Република България е страна, или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове (ДВ, бр. 45 от 2001 г.), а при липса на такива разпоредби - да са преминали процедура по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа. Документите по ал. 1, т. 2 и 5 с изключение на европейското дипломно приложение, издадени от висшите училища в страните - членки на Европейския съюз, и в страните по Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в европейския регион, трябва да бъдат придружени с превод на български език от лице, извършващо преводи по реда на глава трета от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм. и доп., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.). Документът, удостоверяващ промяната в имената на заявителя по ал. 1, т. 7, представен на чужд език, трябва да бъде придружен с превод на български език.

• Такса за подаване на документи –105 €.

Подаването на документите се осъществява лично от заявителя или чрез упълномощено от него лице във висшето училище.

* Забележка: Таксите за обучение се утвърждават ежегодно с Постановление на Министерски съвет.

Обучението се извършва в магистърски програми по следните професионални направления:
• Управление на образованието
• Педагогика
• Педагогика на обучението по..... (информатика, физика, математика, химия, история, география, чужд език и др.)
• История и археология
• Философия
• Филология
• Социология, антропология и науки за култура
• Психология
• Политически науки
• Социални дейности
• Обществени комуникации и информационни науки
• Администрация и управление
• Икономика
• Туризъм
• Физически науки
• Химически науки
• Науки за земята
• Информатика и компютърни науки
• Комуникационна и компютърна техника
• Електротехника, електроника и автоматика
• Машинно инженерство
• Обществено здраве
• Изобразително изкуство
• Музикално и танцово изкуство
• Театрално и филмово изкуство
• Национална сигурност
(Пълният списък на магистърските програми виж на:
http://www.swu.bg/academic-activities/academic-programmes/masters-programmes.aspx )

ІV. МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Условия за кандидатстване:
Кандидатите следва да притежават диплома за завършено средно образование, която им дава право да продължат образованието си в държавата, в която са придобили средното образование. Дипломата преминава през процедура по признаване на средно образование, придобито в чуждестранно училище, която се провежда в Регионален инспекторат по образованието - гр. Благоевград.

Срок на обучение:
- 5 години
Прием:
Краен срок за подаване на документи – 10 септември в годината на кандидатстване.
Форми на обучение:
- редовна и задочна за граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство;
- само редовна форма за граждани на държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.
Университетът осигурява възможност за обучение на индивидуален план.
Такси за обучение на граждани от държави членове на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство:
Гражданите на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство могат да кандидатстват и се обучават при следните възможни условия:
- Вариант 1 - по реда и условията за български граждани - обучение субсидирано от държавата. Семестриалната такса за обучение е в размер на 185 €. Обучението се провежда само на български език.
- Вариант 2 - по реда и условията за български граждани - платено обучение. Семестриалната такса за обучение е в размер 515 €. Обучението се провежда само на български език.
* Забележка: Кандидатите представят Удостоверение за владеене на български език.
* Забележка: Семестриалната такса за обучение се заплаща еднократно в началото на всеки семестър.
Такси за обучение на граждани от държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство:
Граждани от държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство могат да кандидатстват и да се обучават само в редовна форма на обучение при заплащане на семестриална такса в размер на 1700 €. Обучението се осъществява на български език.
* Забележка: Семестриалната такса за обучение се заплаща еднократно в началото на всеки семестър.

Кандидатите с двойно гражданство, едно от които е българско, заплащат такса за обучение в размер на 50 % от таксата за чуждестранни граждани.

Студентите могат да се обучават едновременно в повече от една специалност.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление до Ректора;
2. Копие на диплома за завършено средно образование и приложение с оценките за целия период на обучение;
3. Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобил средното образование; * Забележка:
- Копието на дипломата, приложението с оценките и документът по т. 3 трябва да бъдат с оригинален апостил от страна по Хагската Конвенция или да са с печат от Министерството на външните работи на страна, с която България има договор за „правна помощ”.
- Апостилът или печатът трябва да са поставени от страната, от която е издадена дипломата и приложението.
- Копието на дипломата, и приложението с оценките и документа по т. 3 с оригинален апостил или с печат на съответното Министерство на външните работи трябва да бъдат преведени на български език, а преводът трябва да бъдат заверени от българското посолство (консулство) в страната, от която е издадена дипломата и приложението, ако преводът е извършен там.
- Ако преводът на български език е извършен в Република България, заверката на превода може да бъде направена от консулската служба на Министерството на външните работи (МВнР) в Република България.
- Когато дипломата е издадена от държава, която не е страна по Хагската конвенция и с тази държава България няма подписан договор за правна помощ, се прилага общоприетата практика за легализация, за превод на български език и за заверка на превода на български език.
4. Медицинско свидетелство – издадено не по-късно от 30 дни към датата на подаване на документите;
5. Копие от документ за самоличност;
6. Снимки 4 бр., формат 4/3.

Документи по т. 2, т. 3 и т. 4 е необходимо да бъдат преведени на български език, заверени от Министерство на външните работи на съответната държава и от Българското посолство

• Такса за подаване на документи – 105 €.

Подаването на документите се осъществява лично от заявителя или чрез упълномощено от него лице във висшето училище.

* Забележка: Таксите за обучение се утвърждават ежегодно с Постановление на Министерски съвет.

Обучението се извършва в следните програми:
○ Право

V. ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

Актуален списък на акредитирани докторски програми: (http://www.swu.bg/university-profile/accreditation/accredited-phd-programmes.aspx)

Условия за кандидатстване:

Кандидатите следва да притежават диплома за завършена магистърска степен. Дипломата преминава през процедура по признаване от Академичният съвет на ЮЗУ „Неофит Рилски“.
Такса – 105 €.

Форми на обучение: редовна, задочна и самостоятелна.
Редовна форма на обучение – семестриална такса – 1750 €. Срок на обучение – 3 години, минимален срок – 2 години. Заплащат се таксите за пълния срок на обучение. Кандидатстването се извършва по документи.
Задочна форма на обучение – семестриална такса 1250 €. Срок на обучение – 4 години, минимален срок – 3 години. Заплащат се таксите за пълния срок на обучение. Кандидатстването се извършва по документи.
* Забележка: Кандидатите, граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство полагат изпит по специалността и изпит по чужд език. Самостоятелна форма на подготовка – семестриална такса 1250 €. Срок на обучение – 3 години, минимален срок – 2 години. Заплащат се такси за пълния срок на обучение. Кандидатстването се извършва с проект за дисертационен труд.
* Забележка: Семестриалната такса за обучение се заплаща еднократно в началото на всеки семестър.

Кандидатите с двойно гражданство, едно от които е българско, заплащат такса за обучение в размер на 50 % от таксата за чуждестранни граждани. При защита на дисертацията в срок до 5 години разходите по защита са за сметка на университета. След този срок се заплаща такса от 1200 €. Във всички докторантски програми и форми на обучение езикът за обучение е български или английски.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление до Ректора за участие в конкурса;
2. Копие от диплома за завършена магистърска степен и приложение с оценките за целия период на обучение или Удостоверение за признато висше образование;
* Забележка:
- Копието на дипломата и приложението с оценките трябва да бъдат с оригинален апостил от страна по Хагската Конвенция или да са с печат от Министерството на външните работи на страна, с която България има договор за „правна помощ”.
- Апостилът или печатът трябва да са поставени от страната, от която е издадена дипломата и приложението.
- Копието и приложението с оригинален апостил или с печат на съответното Министерство на външните работи трябва да бъде преведено на български език, а преводът трябва да бъде заверен от българското посолство (консулство) в страната, от която е издадена дипломата и приложението, ако преводът е извършен там.
- Ако преводът на български език е извършен в Република България, заверката на превода може да бъде направена от консулската служба на Министерството на външните работи (МВнР) в Република България.
- Когато дипломата е издадена от държава, която не е страна по Хагската конвенция и с тази държава България няма подписан договор за правна помощ, се прилага общоприетата практика за легализация, за превод на български език и за заверка на превода на български език.
3. Документ за владеене на английски език ниво В2 по Общата европейска езикова рамка /за кандидатите за обучение на английски език/;
4. Медицинско свидетелство – издадено не по-късно от 30 дни към датата на подаване на документите;
5. Списък на публикациите, ако има такива;
6. Копие от документите за гражданство;
7. Две снимки;
8. Автобиография;
9. Мотивационно писмо.

Такса за подаване на документи – 105 €.

Подаването на документите се осъществява лично от заявителя или чрез упълномощено от него лице във висшето училище.

ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ
1. Управление на образованието
2. Теория на възпитанието и дидактика
3. Специална педагогика
4. История на педагогиката и българското образование
5. Теория и методика на физическото възпитание и спортна тренировка Методика на обучението (по отрасли и видове науки); природознание и родинознание; природни науки; математика и информатика; български език и литература; техника и технологии; изобразително изкуство; музика; словесно изпълнителско и театрално изкуство)
6. Педагогически технологии в детската градина
7. Теория и история на литературата
8. История на българската литература
9. Руска литература и литература на народите Русия
10. Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
11. Български език
12. Общо и сравнително езикознание
13. Славянски езици
14. Немски език
15. Английски език
16. Фолклористика и етнология
17. Теория и практика на превода
18. Средновековна обща история
19. Нова и най-нова обща история
20. История на България
21. Археология, вкл. Нумизматика и епиграфика
22. Документалистика, архивистика, палеографика, историография и източникознание
23. Стара история и тракология
24. История на философията
25. Социална философия
26. Съвременни философски теории
27. Социология
28. Теория и история на културата
29. Психология на труда и професионална психодиагностика
30. Педагогическа и възрастова психология
31. Политология
32. Организация и управление на социалните дейности
33. Връзки с обществеността
34. Приложение на информационните технологии в PR
35. Административно право и административен процес
36. Гражданско и семейно право
37. Трудово право и обществено осигуряване
38. Международно право и международни отношения
39. Наказателно право
40. Наказателен процес
41. Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт на публичната сфера)
42. Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
43. Икономика и управление(индустрия)
44. Организация и управление извън сферата на материалното производство (социално-културна сфера)
45. Икономика и управление на туризма
46. Неорганична химия
47. Органична химия
48. Екология и опазване на околната среда
49. Картография и тематично картографиране
50. Природна география
51. Икономическа и социална география
52. Математически анализ
53. Изследване на операциите
54. Математически моделиране и приложение на математиката
55. Информатика
56. Логопедия
57. Кинезитерапия
58. Хореография
59. Теория и практика на изпълнителското изкуство
60. Кинознание, киноизкуство и телевизия

КОНТАКТИ

За повече информация : Станислава Андонова, инспектор "Чуждестранни студенти"

Tel. : . +359-73-588 598, + 359 882 484 866

e-mail: fsoffice@swu.bg

ИЗТЕГЛИ КАТО PDF (10MB)